معاونت عمرانی

به اطلاع کلیه همکاران محترم حوزه عمرانی می رساند مطابق با مفاد مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) ، رعایت مسائل ایمنی در کارگاه ساختمانی الزامی بوده و کلیه عوامل و کادر اجرایی ملزم به رعایت مسائل ایمنی می باشند.